1. egzersizlerinde ah, ıh, oh, uh diye sesler çıkarmak. (bkz:duyan ne düşünür).
  ( avm_danger  21/01/2011 02:07)
 2. b

  bi be ba bo bu bö bü bı
  bib beb bab bob bub böb büb bıb
  bic bec bac boc buc böc büc bıc
  biç beç baç boç buç böç büç bıç
  bid bed bad bod bud böd büd bıd
  bif bef baf bof buf böf büf bıf
  big beg bag bog bug bög büg bıg
  bih beh bah boh buh böh büh bıh
  bik bek bak bok buk bök bük bık
  bil bel bal bol bul böl bül bıl
  bim bem bam bom bum böm büm bım
  bin ben ban bon bun bön bün bın
  bip bep bap bop bup böp büp bıp
  bir ber bar bor bur bör bür bır
  bis bes bas bos bus bös büs bıs
  biş beş baş boş buş böş büş bış
  bit bet bat bot but böt büt bıt
  biv bev bav bov buv böv büv bıv
  biy bey bay boy buy böy büy bıy
  biz bez baz boz buz böz büz bız

  • berberistanda bir berber bir berbere bre berber gel beraber
  bir berber dükkanı açalım demiş.
  • bizde bize biz derler sizde beze ne derler.
  • buruşuk bulgar, bulgur bularak bunak budalayı buram burum
  bunalttı.
  • baba baki bandırmalı bacının basmalarını balıkesir'li bakkal
  basriye sattı.
  • bacaksız basri, balıkçı babik bali'nin balıklarına basa basa
  bangır bangır bangırttı.
  • becerikli bedri bebekli beyzadelere belediyede bedava beyaz
  bez becerdi.
  • bilgili bir bildik bilgisiz binbir belgikten bin kere
  iyidir.
  • bıyıklı, bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı.
  • bostanda boğazlaşan bodrumlu boksör bol bol boyalı boruları
  boylu, boyunca boyadı.
  • böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler.
  • büyük büslü, büklüm bükrüm büken bünyalı bücür büyüdü, bütün
  bütün büzüldü.

  Ç

  Çi Çe Ça Ço Çu Çö Çü Çı
  Çib Çeb Çab Çob Çub Çöb Çüb Çıb
  Çic Çec Çac Çoc Çuc Çöc Çüc Çıc
  Çiç Çeç Çaç Çoç Çuç Çöç Çüç Çıç
  Çid Çed Çad Çod Çud Çöd Çüd Çıd
  Çif Çef Çaf Çof Çuf Çöf Çüf Çıf
  Çig Çeg Çag Çog Çug Çög Çüg Çıg
  Çih Çeh Çah Çoh Çuh Çöh Çüh Çıh
  Çik Çek Çak Çok Çuk Çök Çük Çık
  Çil Çel Çal Çol Çul Çöl Çül Çıl
  Çim Çem Çam Çom Çum Çöm Çüm Çım
  Çin Çen Çan Çon Çun Çön Çün Çın
  Çip Çep Çap Çop Çup Çöp Çüp Çıp
  Çir Çer Çar Çor Çur Çör Çür Çır
  Çis Çes Ças Ços Çus Çös Çüs Çıs
  Çiş Çeş Çaş Çoş Çuş Çöş Çüş Çış
  Çit Çet Çat Çot Çut Çöt Çüt Çıt
  Çiv Çev Çav Çov Çuv Çöv Çüv Çıv
  Çiy Çey Çay Çoy Çuy Çöy Çüy Çıy
  Çiz Çez Çaz Çoz Çuz Çöz Çüz Çız

  • Çankırı'lı çarıkçı çakır çardakta çan çalarken çapılcılarla
  çançan etti.
  • Çalçene çadırcı çamlıktaki çadırda çakrı Çağanozla çabucak
  çarpışırken çamura yuvarlandı.
  • Çapaklı çapkın çalı fasülyelerini çabucak çakısı ile çayırda
  çamcağa ayıkladı.
  • Çarşamba çarşısında çatalcalı çalıkkaş çavuş çamaşırını
  çayın çamuruna düşürdü.
  • Çekirgede çelimsiz çelebi çelik çekişçinin çek çek arabasını
  çekti.
  • Çetenin çetin çeribaşısı çeşit çeşit çevresiyle çehresini
  sildi.
  • Çilingir çiflikteki çilli çilekâr çingene, çipile çipile
  çifte attı.
  • Çımacının çıplak çırağı çıkrıktaki çıkınını bir çırpıda
  çınara çıkardı.
  • Çolak çobanın çorapsız çopur çocuğu çomardan çoluk çocuğunu
  çorak yerlere kaçtı.
  • Çömelen çömez çörekleri çöplenirken çöküntü duydu.
  • Çubukluktaki çukura çuvaldızlı çuvalcı ile çubuklu çuhacı
  düştüler.
  • Çünkü çürükçü çüş dedi.  d

  di de da do du dö dü dı
  dib deb dab dob dub döb düb dıb
  dic dec dac doc duc döc düc dıc
  diç deç daç doç duç döç düç dıç
  did ded dad dod dud död düd dıd
  dif def daf dof duf döf düf dıf
  dig deg dag dog dug dög düg dıg
  dih deh dah doh duh döh düh dıh
  dik dek dak dok duk dök dük dık
  dil del dal dol dul döl dül dıl
  dim dem dam dom dum döm düm dım
  din den dan don dun dön dün dın
  dip dep dap dop dup döp düp dıp
  dir der dar dor dur dör dür dır
  dis des das dos dus dös düs dıs
  diş deş daş doş duş döş düş dış
  dit det dat dot dut döt düt dıt
  div dev dav dov duv döv düv dıv
  diy dey day doy duy döy düy dıy
  diz dez daz doz duz döz düz dız

  • dadaylı davulcu davuluna dayanan davut dayıyı darbukayla
  darbetti.
  • devriş dede destanlarını derlemeden destanlarına devam
  etmedi.
  • dilber dilbaz dindar dilaver' e dilbaz diyerek dikişlerini
  diktirdi.
  • dır dır dırlanan dışarıda dımdırlak dırlandı.
  • doksandokuz dolaplı doktor dolandırıcı dondurmacıdan dolaplı
  dondurma doladı.
  • dört yollu döşemeci döşemenin döküntülerini dört köşe
  döşeklere döndüre döndüre döktü.
  • dubaracı dursun dulluğunu duvardaki durakta durdu.
  • düdüklü düğmeci dünden beri düşüne düşüne düğme düzinelerini
  düzgün düzeltemedi.


  f

  fi fe fa fo fu fö fü fı
  fib feb fab fob fub föb füb fıb
  fic fec fac foc fuc föc füc fıc
  fiç feç faç foç fuç föç füç fıç
  fid fed fad fod fud föd füd fıd
  fif fef faf fof fuf föf füf fıf
  fig feg fag fog fug fög füg fıg
  fih feh fah foh fuh föh füh fıh
  fik fek fak fok fuk fök fük fık
  fil fel fal fol ful föl fül fıl
  fim fem fam fom fum föm füm fım
  fin fen fan fon fun fön fün fın
  fip fep fap fop fup föp füp fıp
  fir fer far for fur för für fır
  fis fes fas fos fus fös füs fıs
  fiş feş faş foş fuş föş füş fış
  fit fet fat fot fut föt füt fıt
  fiv fev fav fov fuv föv füv fıv
  fiy fey fay foy fuy föy füy fıy
  fiz fez faz foz fuz föz füz fız

  • farfara fatma falcı faizeyle fanila fabrikasında fasülye
  falına baktılar.
  • feraceli fethiye fener yolundaki fenerli ferhi' ye feryat
  etmekle fenalaştı.
  • fitneci fikret firketeli filiz'le fidanlıklı fiskoslaşarak
  firar etti.
  • fındıklıda fıçıları fırçalyan fırçacı fırçalara fırıl fırıl
  fırlattı.
  • fondancı fondanları fokur fokur fokurdattı.
  • fötr fötürlerden fötrleri fötrlere.
  • futbolcular fundalıkta futbol oyandılar.
  • fülütçü füsun fünvari füzenle karaladı.


  g

  gi ge ga go gu gö gü gı
  gib geb gab gob gub göb güb gıb
  gic gec gac goc guc göc güc gıc
  giç geç gaç goç guç göç güç gıç
  gid ged gad god gud göd güd gıd
  gif gef gaf gof guf göf güf gıf
  gig geg gag gog gug gög güg gıg
  gih geh gah goh guh göh güh gıh
  gik gek gak gok guk gök gük gık
  gil gel gal gol gul göl gül gıl
  gim gem gam gom gum göm güm gım
  gin gen gan gon gun gön gün gın
  gip gep gap gop gup göp güp gıp
  gir ger gar gor gur gör gür gır
  gis ges gas gos gus gös güs gıs
  giş geş gaş goş guş göş güş gış
  git get gat got gut göt güt gıt
  giv gev gav gov guv göv güv gıv
  giy gey gay goy guy göy güy gıy
  giz gez gaz goz guz göz güz gız

  • garzanlı gamsız galip gambazlıkla gazetecilikle gayretlendi.
  • gizlice gizlenen girit' li gibi giyinmekten giresun' lu
  girdaba girdi.
  • gözleri görmeyen gölcük' lü gönül gölgesinden gönülsüz
  gönülsüz gövdesini gözetti.
  • gıdasızlıktan gıcır gıcır gıcırdayanlara gıdaklamaktan gına
  geldi.
  • gorillere gonglarla golf giydirdiler.
  • gulyabaniler gurbette gurlanarak gururlandılar.
  • güzel günlere güvenen gürbüz gürcü gürül gürül gürledi.
  • geçimsiz gelin gevve' den gelirken gelinliğindeki gerdanlığı
  getirdi.


  h

  hi he ha ho hu hö hü hı
  hib heb hab hob hub höb hüb hıb
  hic hec hac hoc huc höc hüc hıc
  hiç heç haç hoç huç höç hüç hıç
  hid hed had hod hud höd hüd hıd
  hif hef haf hof huf höf hüf hıf
  hig heg hag hog hug hög hüg hıg
  hih heh hah hoh huh höh hüh hıh
  hik hek hak hok huk hök hük hık
  hil hel hal hol hul höl hül hıl
  him hem ham hom hum höm hüm hım
  hin hen han hon hun hön hün hın
  hip hep hap hop hup höp hüp hıp
  hir her har hor hur hör hür hır
  his hes has hos hus hös hüs hıs
  hiş heş haş hoş huş höş hüş hış
  hit het hat hot hut höt hüt hıt
  hiv hev hav hov huv höv hüv hıv
  hiy hey hay hoy huy höy hüy hıy
  hiz hez haz hoz huz höz hüz hız

  • hadi hancı haydar'a hastaneden hastanedeki hassas halkı
  haykırarak havalandır.
  • heceye hevesli heykeltıraş herif heybesini hemşerisi
  hendekli hesna' ya hediye etti.
  • hilebez hilmi hindistan dan hizmetçisi hintli hikmeti
  hileyle himayesine getirdi.
  • hımbıl hırçın hristiyan hırsızlıkla hıyarları hırkasında
  hızlı hızlı hıfsetti.
  • horasanlı hoppa hoca hokkabaz hoyratlarının hotozunu
  hoyratlıkla hoşafları döktü.
  • hödük höyükle höykürerek hörgücünü höpürdetti.
  • hurmacı hulisi huysuzluktan hurmalarını hurda huniye tıktı.
  • hükümdar hüseyin hünerine hürmetsizlikten hüzünlü hüsnü ile
  hüngür hüngür ağladı.  j

  ji je ja jo ju jö jü jı
  jib jeb jab job jub jöb jüb jıb
  jic jec jac joc juc jöc jüc jıc
  jiç jeç jaç joç juç jöç jüç jıç
  jid jed jad jod jud jöd jüd jıd
  jif jef jaf jof juf jöf jüf jıf
  jig jeg jag jog jug jög jüg jıg
  jih jeh jah joh juh jöh jüh jıh
  jik jek jak jok juk jök jük jık
  jil jel jal jol jul jöl jül jıl
  jim jem jam jom jum jöm jüm jım
  jin jen jan jon jun jön jün jın
  jip jep jap jop jup jöp jüp jıp
  jir jer jar jor jur jör jür jır
  jis jes jas jos jus jös jüs jıs
  jiş jeş jaş joş juş jöş jüş jış
  jit jet jat jot jut jöt jüt jıt
  jiv jev jav jov juv jöv jüv jıv
  jiy jey jay joy juy jöy jüy jıy
  jiz jez jaz joz juz jöz jüz jız

  • jale japonyalı jandarmadan japonca öğrendi.
  • jenseli jeolog jestini jeolojide yaptı.
  • jilet jileti jilete jiletten.
  • jüli jübilesinde jüriyle jüpitere yalvardı.  k

  ki ke ka ko ku kö kü kı
  kib keb kab kob kub köb küb kıb
  kic kec kac koc kuc köc küc kıc
  kiç keç kaç koç kuç köç küç kıç
  kid ked kad kod kud köd küd kıd
  kif kef kaf kof kuf köf küf kıf
  kig keg kag kog kug kög küg kıg
  kih keh kah koh kuh köh küh kıh
  kik kek kak kok kuk kök kük kık
  kil kel kal kol kul köl kül kıl
  kim kem kam kom kum köm küm kım
  kin ken kan kon kun kön kün kın
  kip kep kap kop kup köp küp kıp
  kir ker kar kor kur kör kür kır
  kis kes kas kos kus kös küs kıs
  kiş keş kaş koş kuş köş küş kış
  kit ket kat kot kut köt küt kıt
  kiv kev kav kov kuv köv küv kıv
  kiy key kay koy kuy köy küy kıy
  kiz kez kaz koz kuz köz küz kız

  • kalın kafalı kadri kabak kafalı kambur kasapla kayaşta kara
  kargaları kayadan kaldırdı.
  • kâtip keşiş kâfuru kâselerinin kaffesinin kâfir kâmil'le
  kârgir kasanadeki kâküllü kâhine kâhinin kağıdını sundu.
  • kelkitle kekeleme kel kenan kestane kerestecilerinkindeki
  kertenkeleleri keskin keserle kesti.
  • kilimeri kilere kirli kirli kilitleyen kilisli kibar
  kimyacı, kibirli kibritçinin kitaplarını kiraladı.
  • kıymetli kınacı kıyas kına kırıntılarını kışın kınık kırmızı
  kılıfa kımıldatmadı koydu.
  • konservatuvar konserlerdeki kocaman konularbasını kolay
  kolay koymayan koskos koridorda korması koltuğunda koşan kornocının
  kornosunu kolayca kırdı.
  • kömürcünün köpekleri köprücü köyünden kör köftecinin kötü
  köftelerini yediler.
  • kusurlu kunduraları kullanan kunduracı kurnaz kudret
  kuşçunun kuşlarının kuyruklarını kusurlu diye kırdı.
  • küfürbaz külhanbeyi küçük küfeci kütahya'lı kültürlü;
  küpeciğe küstüğünden küstah küfretti.  l

  li le la lo lu lö lü lı
  lib leb lab lob lub löb lüb lıb
  lic lec lac loc luc löc lüc lıc
  liç leç laç loç luç löç lüç lıç
  lid led lad lod lud löd lüd lıd
  lif lef laf lof luf löf lüf lıf
  lig leg lag log lug lög lüg lıg
  lih leh lah loh luh löh lüh lıh
  lik lek lak lok luk lök lük lık
  lil lel lal lol lul löl lül lıl
  lim lem lam lom lum löm lüm lım
  lin len lan lon lun lön lün lın
  lip lep lap lop lup löp lüp lıp
  lir ler lar lor lur lör lür lır
  lis les las los lus lös lüs lıs
  liş leş laş loş luş löş lüş lış
  lit let lat lot lut löt lüt lıt
  liv lev lav lov luv löv lüv lıv
  liy ley lay loy luy löy lüy lıy
  liz lez laz loz luz löz lüz lız

  • liseli lirik limonatacı, limanda litrelik limonlu likörler
  aldı.
  • levantacı lekeli leyla leblebici leyleklere letafetti
  leylaklar levhasını gösterdi.
  • latifeci ladenli lamia latif lambasını labaratuvarda
  lakırdıcı lalanın lake lacivert lavabosuna koydu.
  • losyoncu lord lokomotifin loş lokantasında lokumcunun
  lokmalarını lokma lokma yuttu.
  • lugatlı lütfi lütfen lugatını lütfetti.
  • lülebürgazlı lüleci lüpçü lüfer lüzumlu lüks lületaşlarını
  lüp etti.  m

  mi me ma mo mu mö mü mı
  mib meb mab mob mub möb müb mıb
  mic mec mac moc muc möc müc mıc
  miç meç maç moç muç möç müç mıç
  mid med mad mod mud möd müd mıd
  mif mef maf mof muf möf müf mıf
  mig meg mag mog mug mög müg mıg
  mih meh mah moh muh möh müh mıh
  mik mek mak mok muk mök mük mık
  mil mel mal mol mul möl mül mıl
  mim mem mam mom mum möm müm mım
  min men man mon mun mön mün mın
  mip mep map mop mup möp müp mıp
  mir mer mar mor mur mör mür mır
  mis mes mas mos mus mös müs mıs
  miş meş maş moş muş möş müş mış
  mit met mat mot mut möt müt mıt
  miv mev mav mov muv möv müv mıv
  miy mey may moy muy möy müy mıy
  miz mez maz moz muz möz müz mız

  • maskeli madenci mardinli mahcup macidi, malum
  manifaturamanlara mahkeme'de mahkum etti.
  • mehtapta melekleri test eden meczup mecdi mezarlıktaki
  mezarcıları mevlevinin mevlûduna methetti.
  • midesiz miskin minik misafiri miçonun mikroplu mini mini
  mika minkalosini yaladı.
  • mısırlı mızıkacı mırıl mırıl mırıldanarak mızrağını mızraklı
  mıymıntıya mıhladı.
  • maskot model mosmos morararak modern mozayiklerde mola
  verdi.
  • muhterem muhtar muşlu muzaffer' le mutlu mukaveleye muvaffak
  oldu.
  • müessese müdürü müştak, mühim mücadelelerle mübadil
  mükerremi mükemmel müdafa etti.  n

  ni ne na no nu nö nü nı
  nib neb nab nob nub nöb nüb nıb
  nic nec nac noc nuc nöc nüc nıc
  niç neç naç noç nuç nöç nüç nıç
  nid ned nad nod nud nöd nüd nıd
  nif nef naf nof nuf nöf nüf nıf
  nig neg nag nog nug nög nüg nıg
  nih neh nah noh nuh nöh nüh nıh
  nik nek nak nok nuk nök nük nık
  nil nel nal nol nul nöl nül nıl
  nim nem nam nom num nöm nüm nım
  nin nen nan non nun nön nün nın
  nip nep nap nop nup nöp nüp nıp
  nir ner nar nor nur nör nür nır
  nis nes nas nos nus nös nüs nıs
  niş neş naş noş nuş nöş nüş nış
  nit net nat not nut nöt nüt nıt
  niv nev nav nov nuv növ nüv nıv
  niy ney nay noy nuy nöy nüy nıy
  niz nez naz noz nuz nöz nüz nız

  • narin nadide narinlikten nameleri nallıhanlı nallaş nazife
  nankör naci ile nakletti.
  • nezaketli nekre nedim, nevrastenlik neşesini nekes necmiye
  nefesini nezlesiyle neşretti.
  • niğdeli nihatla nişanlı nigar nisbetsiz nilüferle nihayetsiz
  nikah ninnisini söyledi.
  • nişastanın nısfı nişadırlandı.
  • nöbetçi nöbetinde nöbetini bekledi.
  • nuhkuyulu nuri' nin nutku numaracıyı nurlandırdı.
  • nüfuslu nükteden nümayişçinin nûmunelik nükteleri nüksetti.  p

  pi pe pa po pu pö pü pı
  pib peb pab pob pub pöb püb pıb
  pic pec pac poc puc pöc püc pıc
  piç peç paç poç puç pöç püç pıç
  pid ped pad pod pud pöd püd pıd
  pif pef paf pof puf pöf püf pıf
  pig peg pag pog pug pög püg pıg
  pih peh pah poh puh pöh püh pıh
  pik pek pak pok puk pök pük pık
  pil pel pal pol pul pöl pül pıl
  pim pem pam pom pum pöm püm pım
  pin pen pan pon pun pön pün pın
  pip pep pap pop pup pöp püp pıp
  pir per par por pur pör pür pır
  pis pes pas pos pus pös püs pıs
  piş peş paş poş puş pöş püş pış
  pit pet pat pot put pöt püt pıt
  piv pev pav pov puv pöv püv pıv
  piy pey pay poy puy pöy püy pıy
  piz pez paz poz puz pöz püz pız

  • paçavracı paskal patronun paspasını paytal palavracı
  pakize'nin partal pabucuna patlattı.
  • pellek pehlivan peçeli perişan perizatın pervazını perdahsız
  peykede pestenkerani pembe pedegogla pençeledi.
  • pinti pideci pişkin pideleri pijamalı pisboğaz piyadelere
  piliçli pilavları pişirdi.
  • polatlı poturlu pokerci polis, pokerde portekizli posbıyık
  politikacıyı pohpohlayarak porföyünü boşaltı.
  • pöstek pösteki pörsük pörsük pörsüdü.
  • pulcu pullarını puflayarak puslu pusulanan putuna pulladı.
  • pürüzsüz püsküllü pülvarizatörü püskürte püskürte püfleyerek
  püreyi yedi
  r

  ri re ra ro ru rö rü rı
  rib reb rab rob rub röb rüb rıb
  ric rec rac roc ruc röc rüc rıc
  riç reç raç roç ruç röç rüç rıç
  rid red rad rod rud röd rüd rıd
  rif ref raf rof ruf röf rüf rıf
  rig reg rag rog rug rög rüg rıg
  rih reh rah roh ruh röh rüh rıh
  rik rek rak rok ruk rök rük rık
  ril rel ral rol rul röl rül rıl
  rim rem ram rom rum röm rüm rım
  rin ren ran ron run rön rün rın
  rip rep rap rop rup röp rüp rıp
  rir rer rar ror rur rör rür rır
  ris res ras ros rus rös rüs rıs
  riş reş raş roş ruş röş rüş rış
  rit ret rat rot rut röt rüt rıt
  riv rev rav rov ruv röv rüv rıv
  riy rey ray roy ruy röy rüy rıy
  riz rez raz roz ruz röz rüz rız

  • ramazanda rezaki zade rastıklı resim raftaki radyonun
  rabıtasını kesdi.
  • reşitle reşat reklamda rekabeti refakattan rezalet
  mertebesine çıkardı.
  • riyaziyeci ricalin riyasetini rica etti.
  • rıfkıyla rıza rıhtımda rızklarını aradılar.
  • romanyalı romantik roramancı roza rormanda romantik rol
  oynadı.
  • ronesans römorköl battı.
  • rugancı ruşen rüzgarda rüya gördü.
  • rüşvetçiler rütbe rütbe rüşvet aldılar.
  • rasathanedeki rasit rasim, ranzasından rahmet rahmana
  kavuştu.
  • rüsum rüşvetçiler rücu ederek rütbe rütbe rüzvay oldular.


  s

  si se sa so su sö sü sı
  sib seb sab sob sub söb süb sıb
  sic sec sac soc suc söc süc sıc
  siç seç saç soç suç söç süç sıç
  sid sed sad sod sud söd süd sıd
  sif sef saf sof suf söf süf sıf
  sig seg sag sog sug sög süg sıg
  sih seh sah soh suh söh süh sıh
  sik sek sak sok suk sök sük sık
  sil sel sal sol sul söl sül sıl
  sim sem sam som sum söm süm sım
  sin sen san son sun sön sün sın
  sip sep sap sop sup söp süp sıp
  sir ser sar sor sur sör sür sır
  sis ses sas sos sus sös süs sıs
  siş seş saş soş suş söş süş sış
  sit set sat sot sut söt süt sıt
  siv sev sav sov suv söv süv sıv
  siy sey say soy suy söy süy sıy
  siz sez saz soz suz söz süz sız

  • selpçi saf sadık sahtekar sabuncu salihe salyalar saçarak
  sağlam saplı saldırmasıyla saldırdı.
  • selimiyede sekizbiz sekizyüz seksen sekiz semerli semerci
  seçkin semerlerini sedefçi sefere senetsiz sepetsiz verdi.
  • siyah sineklerle sivri sinekler sihirli sinamada sivilceli
  sivil sipahileri sinirlendirdiler.
  • sıcaklardan sızlanan sundırgı'lı sıyrık sıdıka sırıtkan
  sıska sıvacıyla sıtmadan sızlandı.
  • sokaklarda soluyan solucan soytarı somurtkan sopalı sobacıya
  sonsuz sorular sordu.
  • sözlükten sözlerini söyleyen söğütlü sökmen söylevinde
  sözleri sönük sönük söyledi.
  • sungurlulu suçsuz subay suçlu suriyeliyi subaşında
  susuzluktan susturdu.
  • süslü sütçü süzülmüş sütünü sürtük sünepe sütnineye süzme
  sütlaç yaptırdı.


  Ş

  Şi Şe Şa Şo Şu Şö Şü Şı
  Şib Şeb Şab Şob Şub Şöb Şüb Şıb
  Şic Şec Şac Şoc Şuc Şöc Şüc Şıc
  Şiç Şeç Şaç Şoç Şuç Şöç Şüç Şıç
  Şid Şed Şad Şod Şud Şöd Şüd Şıd
  Şif Şef Şaf Şof Şuf Şöf Şüf Şıf
  Şig Şeg Şag Şog Şug Şög Şüg Şıg
  Şih Şeh Şah Şoh Şuh Şöh Şüh Şıh
  Şik Şek Şak Şok Şuk Şök Şük Şık
  Şil Şel Şal Şol Şul Şöl Şül Şıl
  Şim Şem Şam Şom Şum Şöm Şüm Şım
  Şin Şen Şan Şon Şun Şön Şün Şın
  Şip Şep Şap Şop Şup Şöp Şüp Şıp
  Şir Şer Şar Şor Şur Şör Şür Şır
  Şis Şes Şas Şos Şus Şös Şüs Şıs
  Şiş Şeş Şaş Şoş Şuş Şöş Şüş Şış
  Şit Şet Şat Şot Şut Şöt Şüt Şıt
  Şiv Şev Şav Şov Şuv Şöv Şüv Şıv
  Şiy Şey Şay Şoy Şuy Şöy Şüy Şıy
  Şiz Şez Şaz Şoz Şuz Şöz Şüz Şız

  • Şaklaban şamdancı Şadan şatafatlı şatosunda şaşıran şakrak
  şairler şafak şarapçısının şarabıyla şaşırttı.
  • Şemsiyeli şerbetçi Şefik şehirli şekercinin şebboylarını
  şezlongunun şeritlerine astı.
  • Şişeci şirin şişko şivasi şişmanlığından şirkete şikayet
  etti.
  • Şık şıllık şımarık şırfıntı şıkır, şıkır oynadı.
  • Şom ağızlı şoför şosede şoförlük yapıyor.
  • Şöhretli şovalye şölende şovalyesini şöminede yaktı.
  • Şurupçu Şule'nin şubesi şubatta şurupları şubelendirdi.
  • Şüpheli Şükrü şürekasını şüpelendirdi.  t

  ti te ta to tu tö tü tı
  tib teb tab tob tub töb tüb tıb
  tic tec tac toc tuc töc tüc tıc
  tiç teç taç toç tuç töç tüç tıç
  tid ted tad tod tud töd tüd tıd
  tif tef taf tof tuf töf tüf tıf
  tig teg tag tog tug tög tüg tıg
  tih teh tah toh tuh töh tüh tıh
  tik tek tak tok tuk tök tük tık
  til tel tal tol tul töl tül tıl
  tim tem tam tom tum töm tüm tım
  tin ten tan ton tun tön tün tın
  tip tep tap top tup töp tüp tıp
  tir ter tar tor tur tör tür tır
  tis tes tas tos tus tös tüs tıs
  tiş teş taş toş tuş töş tüş tış
  tit tet tat tot tut töt tüt tıt
  tiv tev tav tov tuv töv tüv tıv
  tiy tey tay toy tuy töy tüy tıy
  tiz tez taz toz tuz töz tüz tız

  • taşlı taze tahtında tahtadan tavandaki takır takır
  takırdatan tabibi taklit etti.
  • tembel tefeci teyze terliklerini teker teker terli tekirin
  tepesinden temiz tekire fırlattı.
  • tilkileri tir tir titreten tibetli titiz tiryaki
  timsahlardan tiksindiğinden titremedi.
  • tıraşlı tırtıl tıpacı tıknaz tırnaklarını tıkır tıkır
  tıkırdattı.
  • tokatlı tombalacı tombala torbasını toplarken tombalak
  tombalak torununu tokacı torbasına koydu.
  • tövbekar tömbekeci tövbe töreninde tömbekeyi tövbe ederken
  tökeslendi.
  • tuzsuz tulumbacı turgut turnaları tutarak tulumbasına
  tutkalladı.
  • tümenin tüfekçisi tüneldeki tütüncüye tütü tüttürdü.


  v

  vi ve va vo vu vö vü vı
  vib veb vab vob vub vöb vüb vıb
  vic vec vac voc vuc vöc vüc vıc
  viç veç vaç voç vuç vöç vüç vıç
  vid ved vad vod vud vöd vüd vıd
  vif vef vaf vof vuf vöf vüf vıf
  vig veg vag vog vug vög vüg vıg
  vih veh vah voh vuh vöh vüh vıh
  vik vek vak vok vuk vök vük vık
  vil vel val vol vul völ vül vıl
  vim vem vam vom vum vöm vüm vım
  vin ven van von vun vön vün vın
  vip vep vap vop vup vöp vüp vıp
  vir ver var vor vur vör vür vır
  vis ves vas vos vus vös vüs vıs
  viş veş vaş voş vuş vöş vüş vış
  vit vet vat vot vut vöt vüt vıt
  viv vev vav vov vuv vöv vüv vıv
  viy vey vay voy vuy vöy vüy vıy
  viz vez vaz voz vuz vöz vüz vız

  • vatansız varyemez vaveylası vardiyada vasıfsız vakarlı
  vakarlıklının vakfına vasıtayla vardı.
  • vesveseli vehimli vesilenin vesayet vergili veresiyesi
  veznecide vesikayla vergilendirildi.
  • viyola virtiözü vizeli videosunu viranelikteki viyadükte
  vidalattırdı.
  • vırvırcılarla vıdıvıcılar vızır vızır vızıldadılar.
  • voyvodanın voleybolcu vokalleri volkanik volkanın vodvilinde
  votlandı.
  • vurdum duymaz vukufsuz vurguncunun vuruşmalı vukuatı
  vuzuhlandı.
  • vücudu vüsat vücutlu vükelalar vücutlandı.
  • venedikte vebadan vefat eden vedat'ın veresesi vekâleti
  velveleye verildi.
  • voleybolda voleybolcu voleybol oynadı.
  • vanlı vali valizini vazolarla vantuzlarla vahşi vatmanla
  vapura koydu.
  • varlıklı veli vırvırcı vikontla voyvoda vuruşunda
  vücutlandılar.  y

  yi ye ya yo yu yö yü yı
  yib yeb yab yob yub yöb yüb yıb
  yic yec yac yoc yuc yöc yüc yıc
  yiç yeç yaç yoç yuç yöç yüç yıç
  yid yed yad yod yud yöd yüd yıd
  yif yef yaf yof yuf yöf yüf yıf
  yig yeg yag yog yug yög yüg yıg
  yih yeh yah yoh yuh yöh yüh yıh
  yik yek yak yok yuk yök yük yık
  yil yel yal yol yul yöl yül yıl
  yim yem yam yom yum yöm yüm yım
  yin yen yan yon yun yön yün yın
  yip yep yap yop yup yöp yüp yıp
  yir yer yar yor yur yör yür yır
  yis yes yas yos yus yös yüs yıs
  yiş yeş yaş yoş yuş yöş yüş yış
  yit yet yat yot yut yöt yüt yıt
  yiv yev yav yov yuv yöv yüv yıv
  yiy yey yay yoy yuy yöy yüy yıy
  yiz yez yaz yoz yuz yöz yüz yız

  • yalvaçlı yelpaze yıldız yirmi yoksul yörükle yumurtalarını
  yükledi.
  • yağmurda yayan yapıldak yasasız yağmacı yalınayaklar
  yabanlığın yağlığında yatarken yayvanlaştılar.
  • yerli yersizler yeğleşerek yemyeşil yerlerine yerleşince
  yerelleşip yelyepelek yetkinleşirler.
  • yirmilik yiyintilerle yiyecekleri yiyiciler yine
  yiğitleşirken yiyintilerini yitirip yitikleştiler.
  • yılgın yıkımcılar yığma yığılı yıkık yıldızsız yikıntıları
  yıkarken yılancıkta yılanlarla yıldırdılar.
  • yolyofdam yoksulu yolsuz yontucular yolculuğu yozlaştıran
  yolcuları yoklamadan yoldular.
  • yöresel yönetimleri yöneticileri yörelerinin yönetimlerini
  yöntemsiz yönergelerle yönettiler.
  • yusyuvarlak yumurtaları yumuşatarak yutturan yumurtacıları
  yufkacılar yuhalayarak yuvarladılar.
  • yüzyüze yüzleşerek yüreklenerek yüzeysel yüce
  yükümlülüklerini yüklediler.
  • yöndeş yönünü düzelletti.
  • yüce yürekli yüzbaşı yüzüklüye yürüyüşte yün yüklü yünüfü
  yüz vermedi.

  z

  zi ze za zo zu zö zü zı
  zib zeb zab zob zub zöb züb zıb
  zic zec zac zoc zuc zöc züc zıc
  ziç zeç zaç zoç zuç zöç züç zıç
  zid zed zad zod zud zöd züd zıd
  zif zef zaf zof zuf zöf züf zıf
  zig zeg zag zog zug zög züg zıg
  zih zeh zah zoh zuh zöh züh zıh
  zik zek zak zok zuk zök zük zık
  zil zel zal zol zul zöl zül zıl
  zim zem zam zom zum zöm züm zım
  zin zen zan zon zun zön zün zın
  zip zep zap zop zup zöp züp zıp
  zir zer zar zor zur zör zür zır
  zis zes zas zos zus zös züs zıs
  ziş zeş zaş zoş zuş zöş züş zış
  zit zet zat zot zut zöt züt zıt
  ziv zev zav zov zuv zöv züv zıv
  ziy zey zay zoy zuy zöy züy zıy
  ziz zez zaz zoz zuz zöz züz zız
  • zararlı zalim zahit zamkçı zavallı zemire zambaklarda
  zalimlik etti.
  • zevzek zevki zehir zerrelerini zeminlikteki zerrin' in zevci
  zeybek zenciye zeytinle verdi.
  • ziyankar ziya zibidi ziverle zincirli kuyuda zileli ziyansız
  ziba'nın ziyafetine kondular.
  • zıpır zıpzınçıya zımbalı zivansız zirzopla zırıl zırıl
  zırlıyarak zırvalandılar.
  • zonguldakçı zorba zorlukla zorlandı.
  • zurnacı zuhuri zulmetten zurnası ile zuhur etti.
  • zamanın zanlı zanatçıları zamksız zarfları zarfçıda
  zahmetsizce zamkladılar.
  • zerzevatçının zevzekliği zenci zennenin zembildeki
  zerdelerini zenginleştirdi.
  • zıpzıp zıplayan zıvansız zırdeli zırıl zırıl zırıldarken
  zırhlandı.
  • zoraki zorba zoolog zonguldak' ta zoru zorlarken zorlandı.
  • zuhurattaki zurnazen zurnacının zulmünü zuhuriye zulaladı.
  • züğürt züppe zühtünün zümrüt zülüfleri zürafa zührenin
  züccaciyesinde zührevleşti.
  • zindeleşen zilliceli zindancı zincirli zibidi zihninin
  zihniyetinin zerdelerini zenginleştirdi.
  ( crazy  21/01/2011 13:20)
 3. çalgın, çelgin, çılgın, çilgin, çolgun, çölgün, çulgün, çülgün. (bkz:crazy). :)
  ( avm_danger  21/01/2011 13:26)
 4. al şu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.takatukacı takatukaları takatukalamam derse,takaktukatıcıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel ...ne karıştırmıştım yaa :))

  hişt-pişt

  kah kah kah , hah hah hah , x-u :))
  ( kartalice48  22/01/2011 10:45)

 5. Grafik Sözlük - 2010
  bu sitede yazılanların hiçbiri doğru değildir. site içeriği küçükler için sakıncalı olabilir. yazılardan yazarları sorumludur. kaynak göstermeden alıntılanamaz. devlet tarafından atanmış bir kurumun internet üzerinde kimin hangi bilgiye ulaşıp ulaşamayacağına karar vermesi insan haklarına aykırıdır. web siteleri kullanıcıların istekleri doğrultusunda bağlandıkları yerlerdir. kullanıcılar isterlerse bir web sitesine bağlanmayabilirler. bu güçleri ve imkanları mevcuttur. bir kullanıcı bir siteye bağlanmak istiyorsa bu onun tercihi ve hakkıdır. bağlanmak istemiyorsa bu yine onun tercihi ve hakkıdır. halkın kendisine hizmet etmesi için görevlendirdiği kurumlar hadlerini aşıp halka neye ulaşıp ulaşmayacağını bilmeyen cahil cühela muamelesi edemezler. ebeveynlerin çocuklarını sakıncalı içeriklerden koruması için çok sayıda bedava ve ücretli yazılım mevcuttur. bu yazılımlar bir web tarayıcısını kullanmaktan daha karmaşık teknik bilgi gerektirmemektedir. devletin milletini küçük düşürmesi ve ebleh yerine koyması yasaktır.

  [Valid RSS]